Ing. Pavol Ganzarčík - znalec v odbore poľnohospodárstvo, odbor živočíšna a rastlinná produkcia, odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy

Ing. Pavol Ganzarčík
znalec v odbore poľnohospodárstvo

 • Email
 • Facebook
 • Google +
 • Skype
 • Slovensky
 • English
 • Deutsch

Odvetvia činnosti

Odvetvie: Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy

 • Stanovenie všeobecnej hodnoty (znalecký odhad trhovej ceny) poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia obce druhu orná pôda alebo trvalý trávnatý porast
 • Stanovenie všeobecnej hodnoty (znalecký odhad trhovej ceny) poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia obce druhu chmelnica, vinica, ovocný sad a záhrady mimo zriadených záhradkových osád
 • Výpočet všeobecnej hodnoty vecného bremena na pozemky
 • Výpočet všeobecnej hodnoty nájmu za pozemok
 • Stanovenie obvyklej výšky nájmu za pozemok v danej oblasti
 • Vypracovanie bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy
 • Spracovanie projektu spätnej rekultivácie (technická a biologická rekultivácia) pri dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy
 • Výpočet výšky náhrady za vyvlastňovanú nehnuteľnosť- poľnohospodársku pôdu

Odvetvie: Rastlinná produkcia (všeobecná aj špeciálna)

 • Stanovenie všeobecnej hodnoty (znalecký odhad trhovej ceny) trvalých porastov na poľnohospodárskej pôde mimo zastavaného územia obce
 • Stanovenie výšky škody (škoda priama a ušlý zisk) na poľnohospodárskych plodinách
 • Stanovenie výšky škody spôsobenej lesnou zverou na poľnohospodárskych plodinách
 • Stanovenie výšky náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania poľnohospodárskeho pozemku
 • Stanovenie všeobecnej hodnoty nedokončenej výroby a skladových zásob
 • Výpočet výšky škody spôsobenej nepriaznivými poveternostnými udalosťami na poľnohospodárskych plodinách

Odvetvie: Živočíšna produkcia (všeobecná aj špeciálna)

 • Stanovenie všeobecnej hodnoty (trhovej ceny) zvierat a základného stáda
 • Výpočet výšky strát na hospodárskych zvieratách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení
 • Stanovenie výšky škody, ktorá vznikla ako priamy dôsledok nedodržania dohodnutých zmluvných podmienok pri dodávke stavieb či technológií pre živočíšnu výrobu
 • Posúdenie spôsobu obhospodarovania poľnohospodárskych pozemkov pri duplicitnej deklarácii plôch na poskytnutie dotácií
 • Posúdenie a vyhodnotenie vplyvu nedodržania technologických postupov pri výrobe poľnohospodárskej produkcie na ekonomiku výroby a vyčíslenie výšky škody